Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Elimgemeente Terneuzen
 
 

maandag 24 mei 2021

Belijdenisdienst

Tijdstip: 
 10:00  - 12:00


Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Intochtslied psalm 118: 12 en 14 
 
Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 
Zingen psalm 43: 3 en 4 
 
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

 
Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.

 
Lezing leefregel (Galaten 5: 13-26) 
 
Zingen Psalm 17: 3 
 
Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, Ai, luister dan naar mijn gebed, En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Gebed om vergeving en de leiding van de Geest 
 
Schriftlezing: Johannes 15: 1-8 
 
1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 
 
en Handelingen 2: 1-4 
 
1En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
 
Zingen Psalm 71: 10, 11 en 12 
 
Mijn hart zal steeds op U vertrouwen, 
Mijn mond vindt tot Uw lof 
Gedurig ruimer stof. 

En zal Uw recht en heil ontvouwen; 
Schoon ik de reeks dier schatten 
Kan tellen noch bevatten. 

 
Ik zal blijmoedig henen treden 
In 's HEEREN mogendheid. 

Mijn hart is uitgebreid, 
O HEER, om Uw gerechtigheden, 
Ja die alleen, te prijzen, 
Op aangename wijzen. 

 
Gij hebt mij van mijn kindse dagen 
Geleid en onderricht; 
Nog blijf ik naar mijn plicht 
Van Uwe wond'ren blij gewagen; 
O God, wil mij bewaren 
Bij 't klimmen mijner jaren. 

 
Prediking 
  
Zingen Psalm 89: 8 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.


Formulier voor de openbare belijdenis van het geloof 
 
Gemeente des Heeren, enige broeders en zusters begeren in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk, daardoor tot het Heilig Avondmaal worden toegelaten, en medeverantwoordelijkheid dragen voor de opbouw van de gemeente van Christus. 
 
Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus' gemeente gedoopt te wezen, daarmee Zijn merk- en veldteken dragende. In het heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Aldus verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heere en Heiland, en Gods koninkrijk te verwachten. 
 
De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis der waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, die thans belijdenis van het geloof wilt af leggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen: 
 
1.Belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest? 
 
2.Aanvaardt u de roeping om, als lidmaat der gemeente, die God zich in Christus ten eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn koninkrijk? 
 
3.Wilt u in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de heilige Schrift en naar de u geschonken gave meewerken aan de opbouw der gemeente van Christus?    
 
Wat is hierop voor God en Zijn gemeente uw antwoord? 

Belijden van het geloof

Johannes Cornelis (Sander) Langebeeke
Anna Elisabeth (Anne) Langebeeke- Waverijn
Leendert Cornelis (Niels) Moree
Elke Moree- Scheele
Leendert (Lennard) Verhelst
Pieter Anthony (Arjen) Verstraaten
Eva Thirza Tamara (Eva) Verstraaten de Feijter

We zingen hen staande toe Psalm 134: 3 
 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 

 
Opneming onder de belijdende leden  
 
Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot belijdende leden van de Protestantse Kerk Nederland en nodigen u tot het Heilig Avondmaal.
 
De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Persoonlijk getuigenis 
 
Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus delen mag, bedenkt te allen tijd dat u medeburgers der heilige en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is; in Hem wordt ook u mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest. 
 
Gemeente van Jezus Christus, nu gij de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord, en hun toelating tot het Heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en uw zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heere. Gedenkt de woorden van onze Heere Jezus Christus: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij elkander ook liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde tot elkander hebt. 
 
Dank- en voorbeden 
 
Zingen Psalm 68: 10 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.


Zegen 

Uitleidend orgelspel: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
  

terug
 


 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.